Den kanariske øyregjeringen har vedtatt betydelige reduksjoner i arveskatten og skatt på gaver for ikke fastboende.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2016.

Den kanariske regjeringen tilbakebetaler nå inntil 99,9 % av all skatt på arv og gaver som er betalt inn av ektefeller, slektninger i rett ned- og oppadstigende og linje, og som er bosatt i EU eller EØS, når de mottar en arv eller gave som er formelt registrert hos en notarius publicus.

Dette er et kjærkomment gjensyn med skattereglene fra før 2012, da den kanariske regjeringen refunderte 99,9 % av skatt på arv og gaver som ble avkrevd familiemedlemmer. Denne ordningen har nå blitt utvidet til å gjelde også personer som er skattepliktige, men ikke bosatt i Spania, og fastboende i EU eller EØS.

På grunn av endringene i skatteloven med virkning fra 1. januar 2015 kan skattepliktige personer som ikke er fastboende i Spania, samt personer bosatt i EU og EØS, nå dra fordel av de skattelettene som er vedtatt for den politiske regionen Kanariøyene.

Når det gjelder gaver, vil refusjonen gjelde hvis det er snakk om fast eiendom som befinner seg på Kanariøyene. Når det er snakk om arv, gjelder refusjonsregelen hvis den avdøde var bosatt på en av Kanariøyene, eller hvis avdøde ikke var bosatt der, men det meste av avdødes spanske eiendom og eiendeler befinner seg på Kanariøyene.

Takket være denne endringen vil Kanariøyene nå være på linje med andre regioner, for eksempel Madrid, som allerede refunderer tett opptil 100 % av skatten.

Andre skatteletter

Skatt på fortjeneste for skattepliktige som ikke er fastboende

Satsene for skatt på fortjeneste ved salg av eiendeler ble redusert fra 21 % til 20 % i 2015 for ikke fastboende (og 19,5 % fra 12. juli 2015), og til 19 % i 2016. Den siste endringen ble foretatt uavhengig av om personen er bosatt i et annet EU-land eller et EØS-land.

Fram til 12. juli 2015 var fortjeneste på salg av eiendom skattbar for alle skattepliktige til Spania på linje med skatt på renteinntekter, med en sats på 20 % av de første 6000 euro, deretter 22 % fra 6000 til 50 000, og 24 % videre oppover.

Fra 12. juli 2015 er skattesatsen 19,5 % for de første 6000, deretter 21,5 % fra 6000 til 50 000, og 23,5 % videre oppover. Fra og med 2016 vil disse satsene være på henholdsvis 19 %, 21 % og 23 %.

Skattefri reinvestering

Et viktig nytt punkt i den nye loven som trådte i kraft i januar 2015, er at personer bosatt i EU- og EØS-land ikke trenger å betale skatt på fortjeneste ved salg av eiendom som har fungert som «fast» bosted i Spania, så fremt Spania har en fungerende utveksling av skatteinformasjon med landet.

Dette skattefritaket gjelder under forutsetning av at hele beløpet fra salget investeres på nytt i en annen permanent bolig i Spania, under de samme betingelser som de som gjelder for skattepliktige fastboende i Spania eller et annet EU- eller EØS-land.

For at en bolig skal gjelde som fast bosted, må man ha bodd i den i 3 år, og ha innhentet en bostedsattest som er utstedt av kommunen. Skattekontoret kan kreve ytterligere bevis på at man er fastboende, f.eks. en vanlig vann- eller strømregning fra de tre årene forut for salget.

Salgssummen må reinvesteres i løpet av en 2-årsperiode forut for eller i etterkant av salget, og den overdratte eiendommen må ha vært skattebetalerens «permanente» bolig i en sammenhengende periode på minst 3 år. I tillegg må han eller hun flytte inn i den nye boligen og bo der permanent innen 12 måneder fra kjøpsdatoen, eller eventuelt datoen for ferdigstillelsen av boligen.

Regelen om at den som kjøper en eiendom har plikt til å trekke fra 3 % av prisen på eiendommen og betale inn som forskudd på skatt på fortjeneste hvis selgeren ikke er fastboende, gjelder fremdeles. Likeledes har selgeren fremdeles plikt til å legge fram en skatteerklæring for fortjeneste på salget som viser beløpet som skal betales, eller som eventuelt kan refunderes (av de 3 % som er innbetalt) i tilfelle det er snakk om tap. I nær framtid vil det imidlertid bli slik at dersom reinvesteringen har funnet sted forut for salget, kan den tas med i beregningen av det aktuelle skattebeløpet.

Hvis du er i tvil om gjeldende skattesatser ved kjøp eller salg av eiendom på Gran Canaria, er du velkommen til å kontakte vårt kontor som er spesialisert på juridisk rådgivning og skattespørsmål.